Nord-Sud

Footer_small-blank

Erzéiungsaarbecht zu Lëtzebuerg

E wichtege Volet vun den Aktivitéiten vun der ONGD ass d’Jugendaarbecht um NIveau vum Verband vun de Lëtzebuerger Guiden a Scouten. Op de Camp Chantieren, déi all puer Joer organiséiert ginn, léiere jonk Erwuessener en anert Land, eng aner Kultur an eng aner Liewensweis kennen.

Niewent dëse prakteschen a perséinlech ganz wäertvollen Erfahrungen ass d’ONGD awer och beméit, d’Thema « nohalteg Entwécklung » zu Lëtzebuerg méi gräifbar ze maachen. Thematesch Formatioune fir Chef/tainen vum Verband a pädagogesch Instrumenter, déi si mat op de Wee kréien, sollen hinnen hëllefen, de Kanner a Jugendlechen d’Zesummenhäng tëschent Nord a Süd an eiser globaler Welt méi no ze bréngen. Et ginn awer och Informatiouns- a Sensibilisatiounsaktivitéite an de Grondschoulen an an de Lycéeën ugebueden.

De Grupp Nord-Süd as en Arbechtsgrupp vun benevolen Guiden a Scouten an/oder Memberen vun der ONGD, déi sech zanter 2007 u folgenden Aktivitéiten bedeelegen:

  • Matgestaltung vun de Fierbereedungsweekender, wou di Jonk op d’Camp Chantier’en am Süden fierbereed ginn
  • Ausschaffen vun Aktivitéite fir Kanner an Jonker zum Thema nohalteg Entwécklung an der Nord-Süd Problematik
  • Publikatioun vun engem Spillklasseur fir jonk Chef/tainen an aner Interessenten
  • Bedeelegung un der Ausbildung vun den jonke Cheffen op den Formatiounsweekender

 

De Grupp Nord-Süd as en oppene Grupp, bei deem jiddereen kann matmachen als feste Member vum Grupp oder bei eenzelnen Aktivitéiten. Wann dir interesséiert sidd, mellt iech einfach bei der ONGD !


Detailer zum Spillklasseur :

cover-classeur

« Zesummen fir eng Welt »

Erausgi vun der ONG “Guiden a Scouten fir ENG Welt” an Zesummenaarbecht mat de Lëtzebuerger Guiden a Scouten September (2010)

Wou kenn dir dëse Klasseur kréien ?

LGS Shop

Wat ass dran ?

Als Guiden a Scouten hu mir all d’Verantwortung fir eis fir eng méi gerecht Welt, de Fridden, d’Fräiheet an d’Solidaritéit anzesetzen. Dëst kënne mir net réischt als Ranger-Rover oder als Cheftaine oder Chef wa mir mat op e Camp-chantier an en Entwécklungsland ginn, mee mir kënnen et och heiheem, andeems mir eis informéieren iwwert déi verschidde Problemer, déi et an deene Länner an och hei zu Lëtzebuerg ginn an esou kritesch an opgekläerte Bierger ginn. Dëse Classeur soll eng Hëllefstellung sinn an e praktescht Instrument vun der Entwécklungs- a Friddenserzéiung vun den LGS.

Themenhefter

D’Themenhefter si geduecht fir iech d’Grondwëssen vun enger Problematik ze erklären. Dacks sinn Entwécklungsproblemer net einfach ze verstoen, scho guer net fir d’Kanner, dofir ass et wichteg datt dir iech d’Themenhefter a Rou ukuckt ier dir d’Spiller maacht.

  • Fairen Handel
  • Kannerrechter
  • Liewen an Armut
  • Eng Welt, vill Kulturen

Spiller an Aktivitéiten

Et si Spillpläng, Spillkaarten a Fotoen am Classeur, déi dir iech selwer kënnt kopéiere fir är Versammlung. Verschidde Filmer an Audio-Sequenzen sinn entweder vum Internet erofzelueden (an deem Fall steet de Link ëmmer derbäi) oder bei lëtzebuergesche Bibliothéiken auszeléinen.

Hei e Beispill vun engem Spill an e ZIP-Fichier mat den MP3-Dateien zum Kulturrallye : Spill « Sprooche roden » :

Attachments:
Download this file (KulturrallyeSpillSproocheRoden.zip)KulturrallyeSpillSproocheRoden.zip [Kulturrallye : Spill « Sprooche roden »] 1981 kB
Download this file (smokey-mountain.pdf)smokey-mountain.pdf [Smokey Mountain] 2976 kB
Download this file (Spillfeld-Smokey-Mountain.pdf)Spillfeld-Smokey-Mountain.pdf [Spillfeld] 1297 kB