Mir sinn

Footer_small-blank

D’ONGD “Guiden a Scouten fir ENG Welt” ass eng « Association sans but lucratif ». Si bekëmmert sech ëm d’Virbereedung, d’Realisatioun an d’Gestioun vun nohaltegen Entwécklungsprojeten, dat Ganzt a Partnerschaft mat Organisatiounen aus verschiddenen Entwécklungslänner.

D’ONGD ass vum Kooperatiounsministère agreéiert, d.h. si ka mam Stat Accorden ofschléissen a gëtt vun him ënnerstëtzt. Donen un d’ONG kënne vun de Steieren ofgesat ginn.

Geschicht

Entstanen ass d’ONGD vun de Lëtzebuerger Guiden a Scoute virun 20 Joer fir den éischte Camp-Chantier zu Mboro am Senegal ze erméiglechen a fir och duerno de RaRo (Ranger/Rover) hir Projeten an den Entwécklungslänner finanziell ze ënnerstëtzen. Mëttlerweil huet si sech zu enger grousser ONGD entwéckelt, déi Camp-Chantieren ënnerstëtzt an awer och selwer verschidde wichteg a längerfristeg Projeten duerchzitt, besonnesch an Indien, a Bolivien an am Senegal.

Schwéierpunkter an Ziler

D’ONGD konzentréiert sech op Projeten am Beräich vun der Educatioun, der Formatioun an der sozio-professionneller Insertioun. Eng wichteg Roll heibäi spillt eng enk Zesummenaarbecht mat engem gutt organiséierten a vertrauenswürdege Partner aus dem Entwécklungsland, z.B. enger Guiden- oder Scoutsorganisatioun. Wichteg ass, dass d’Demande fir déi verschidde Projetë vun dem Partner selwer kënnt.

Ziler

a) Entwécklungshëllef

D’ONGD viséiert eng nohalteg a sënnvoll Entwécklung, déi der jeeweileger Bevëlkerung an der Regioun ugepasst ass. Eng Rei aner Komponente sinn un dës ekonomesch Hëllef gekoppelt :

  • d’Vermëttlung vun Know-how
  • d’Ënnerstëtzung vun den eenzelne Leit oder Gruppe bei der Verbesserung vun hire Liewenskonditiounen, hirer Gesondheet, hirem Schoul- oder Ausbildungsniveau, hirem Selbstbewosstsinn
  • d’Fërderung vun de Mënscherechter

b) «Education au développement» (Entwécklungserzéiung)

Well mir d’ONGD vun der gréisster lëtzebuerger Jugendorganisatioun sinn, läit et eis um Häerz, d’Zesummenhäng an d’Problematik am Beräich « Nord-Sud » fir déi Jonk méi gräifbar ze maachen. Dëst geschidd engersäits duerch konkret Aktioune vum Grupp „Nord-Sud“, anerersäits duerch d’Camp-Chantieren, déi mat der Branche Route organiséiert ginn.