Don

Footer_small-blank

Vue dass d’ONGD Guiden a Scouten fir ENG Welt eng staatlech unerkannten ONG ass, kënnt Dir ären Don steierlech ofsetzen.

Comptes bancaires :

CCPL  LU54 1111 0882 8010 0000

BGLL  LU88 0030 3469 4611 0000

Footer_small-blank

 

Politique de confidentialité ONG