Projet Option du Développement Durable – Fieldgen

Mir si frou erëm kennen an der Jugendaarbecht um Terrain aktiv ze sinn a mir fréen ons iech e klengen Abléck ze ginn an de Projet Option du Développement Durable vum Fieldgen wou mir  mat drunn deelhuelen.