Eis Projeten

D’Educatioun ass ee fundamentaalt Recht fir all Kand op dëser Welt an dofir ass et och an der Internationaler Kannerrechts-Konventioun vun de Vereenten Natioune festgehalen. D’Recht op Educatioun ass den Objektiv n° 4 aus den “Objectifs du Développement Durable” (ODD) déi 2015 vun den Vereenten Natiounen ënnerschriwwen goufen am Kader vum Horizont 2030.

D’ONGD Guiden a Scouten fir ENG Welt an seng Partner wëllen sech fir d’Ëmsetzen vun dësem Objektiv asetzen fir dass all Kanner an Jonker an Bolivien, am Cabo-Verde, am Niger an am Senegal kënnen vun hirem Recht op eng gutt Ausbildung profitéieren. Mat deem Ziel virun Aan, hat d’ONGD den 02. Februar 2022, d’Éier sain 8ten Accord-Cadre fir d’Cooperatioun mam Ausseministère fir eng Dauer vun véier Joër ze ënnerschreiwen.

Footer_small-blank

Dépliant sur nos projets: 2022-2025

Dépliant sur nos projets: 2018-2021