Technesch Schoul Sayarinapaj zu Cochabamba 2015-2017

Bolivien ass ee vun deenen äermste Länner a Latäinamerika an huet vill Erausfuerderungen am Beräich vu senger Entwécklung ze meeschteren.

Bal 100% vun de Jongen a Meedercher besichen a Bolivien eng Primärschoul, mee am Secondaire sinn et der nëmmen nach 70%. Et si virun allem d’Kanner aus aarme Verhältnisser, déi fréi mat der Schoul ophalen. Dobäi ass eng gutt Educatioun grad fir si wichteg, fir dass sinn sech e Liewen a bessere Verhältnesser opbauen kënnen.

D’ONGD Guiden a Scoute fir ENG Welt ënnerstëtzt dofir, an Zesummenaarbecht mat der Fondatioun Cristo Vive Bolivien an der Stad Cochabamba, d’Schüler aus aarme Verhältnisser fir dat si weider an d’Schoul ginn.

Lokal Partner:
D’Fondatioun Criste Vive Bolivien (FCVB)

Zieler
D‘Ziel vum Projet ass et eise bolivianesche Partner FCVB bei der Gestioun vun der Technescher Schoul Sayarinapaj zu Cochabamba ze ënnerstëtzen. Hei kréien d’Schüler aus aarme Verhältnisser d’Méiglechkeet eng praktesch Ausbildung ze maachen an esou méi einfach eng Aarbechtsplaz an de Wee aus der Aarmut ze fannen. D’Formatioune ginn an de Beräicher Agrikultur, Gastronomie, Schräinerei, Schlässerei, Elektresch an Assistance sociale ugebueden. Déi Jonk komme während hirer Ausbildung an de Kontakt mat Entreprisen a kréien esou de Wee an d’Beruffswelt vereinfacht.

D’Schoul spillt donieft och eng Virreiderroll am Beräich Ëmweltschutz a sensibiliséiert d’Schüler an d’Awunner vun der ganzer Gemeng. Esou gëtt z.B. an der Schoul gewisen, wéi e recycléieren a kompostéiere kann.

Aktivitéiten

Tëscht 2015-2017 gi folgend Aktivitéiten ëmgesat:

 • Organiséiere vu Formatioune fir d’Léierpersonal an Ausschaffe vun engem Guide des Enseignants , esou wéi vun Aarbechtsdokumenter
 • Ubidde vun Nohëllefen an de Sproochen an an der Mathe, esou wéi vun Extracoure fir Schüler mat Léierschwieregkeeten
 • Organiséiere vun Atelieren zu den Theme Gewalt, Drogen, Selbstvertrauen, Wäerter, Liewenszieler an anerer, dëst mat der Iddi fir d’Schüler net nëmme schoulesch, mee och mënschlech e begleeden
 • Feststelle vun de Besoine vun de Schüler a Méiglechkeete siche fir si besser ze ënnerstëtzen (z.B. duerch Bourssen, Mëttegiessen, Ausléine vu Material)
 • Verbessere vun de praktesche Couren, duerch besser Infrastrukturen an enger besserer didaktescher Ausbildung
 • Organiséiere vu Couren zum Thema professionell Orientéierung fir all d’Schüler aus dem Ofschlossjoer
 • Begleede beim Wee an d‘Aarbechtswelt andeems de Lien mat den Entreprise gemaach gëtt an de lokalen Aarbechtsmarché analyséiert gëtt
 • Ausschaffe vun engem Wee fir d’Qualitéitsnorme fir d’Zertifikatioun ISO 9001 ze kréien an anzehalen

Dauer: 3 Joer (2015-2016-2017)

Gesamtbudget:  193.228€

Budgeten op d’Joer gekuckt:

 • 2015: 67.392 €
 • 2016: 68.443 €
 • 2017: 57.393 €

Beneficiairen: 400 Schüler am Alter vu 17 bis 22 Joer