Ënnerstëtzung vun der Zenter Zumuntchi 2018-2021

D’ Ënnerstëtzung vun der ONGD, vum Zenter Zumuntchi, an dem communautairen Radiosender fir deenen Jonken en Informatiouns-, Formatiouns- an Expressiounskader ze bidden fir aus hinnen verantwortlech Bierger ze machen déi un der lokaler Entwécklung deelhuelen.

Lokale Partner

ONG Gakassiney – ONG des scouts du Niger

Ziler

Verbesseren vum Formatiouns- an Sensibilisatiounskader vun den Jonken aus der Communautéit Koira Tequi zu Niamey  mat der Hëllef vum communautairen Radio deen am virechten Projet gegrënnt gouf.

Verbesseren vun  der communautairer Bibliothéik, der Alphabetisatioun , der Hëllef bei der Moderniséierung vun den Koranschoulen an den Ausbildungen (Informatik, Gesondheet, Ëmwelt, Fridden).

Historique

D’Zesummenaarbecht tëscht de Lëtzebuerger Guiden a Scouten an de Scouten am Niger ass enstannen duerch den Austausch wärend de Campchantieren.

Dës Kontakter an den Austausch hunn et erlaabt fir verschidde Formatiounen op d’Been ze setzen an och de Bau vun engem Formatiouns- an Informatiounszenter (Centre Zumuntchi) zu Nimaey ze ënnerstëtzen.

Dësen Zentrum ass ganz séier den nationale Centre vun de Scouten aus dem Niger ginn a bitt weider Formatiounen, Sensibilisatiounen a verschidden Animatiounen am Niger mee och fir déi direkt Nopeschlänner un.

Doraus an och fir Entwécklungsprojete besser kënnen ëm ze setzen, ass 2012 eng nigerianesch ONGD, déi de Scouten am Niger ënnersteet, gegrënnt ginn.

Dës ONGD mam Numm GAKASSINEY, ass de Partner vun der ONGD fir d’Entwécklungsprojeten.

Am leschten Accord-cadre 2015-2017, huet ONGD Guiden a Scoute fir eng Welt, Schafen an de Fonctionnement vun engem communautairë Radio fir de Quartier ënnerstëtzt.

Am November 2017, gouf en Concours fir de RACOM (Réseau des Radio Communautaire du Niger) organiséiert mat der Hëllef vun engem « Programm en d’Appui aux Medias » an engem däneschen Institut fir d’Ënnerstëtzung vun de Medien (IMS) wou déi bescht Sendunge vun de communautairë Radioën aus dem Land geéiert goufen.

Vun den 184 communautairë Radioën aus dem Niger, huet de Radio vun de Scouten aus dem Niger den zweete Präiss kritt fir eng Sendung zum Thema “citoyenneté et bonne gouvernance” an der Djerma Sprooch. Dëse Präis bestätegt ons d’Qualitéit an d’Pertinenz vun der Aarbecht déi gemaach gouf an encouragéiert eis fir onst Vertrauen an ons Ënnerstëtzung fir dëse Radio fir déi nächst véier Joer ze erneieren.

D’Bibliothéik huet och bewisen, datt si eng Plaz fir déi Jonk aus dem Quartier ass, déi zu ganz vill dohi kommen an dovu profitéieren do ze liesen, Gesellschaftsspiller ze mache wat si wéineg doheem hunn. Et ass aus dëse Grënn, datt si och an dee bestoende Projet integréiert gouf.

Zu gudder Läscht, ass och den Informatikssall vun deene Jonken aus dem Quartier vill besicht a gëtt dofir weider vun der ONGD ënnerstëtzt, och well d’Informatik an der Formatioun net méi ewech ze denken ass.

Déi zwee nei Beräicher op déi de Projet 2018-2021 sech konzentréiere wäert, sinn d’Alphabetisatioun vun de jonke Meedercher a Moderniséierung vun de Koranschoulen.

Koranschoulen déi nach ëmmer vill Famillen unzéien, mussen sech der Zäit upassen a méi eng grouss Vilfalt vu Formatiounen ubidde fir dass Kanner eng besser Schoulausbildung kréien.

Esou solle Schoulmeeschter méi op Rechter a Besoin vun de Kanner souwéi an der Pedagogik an a verschidde Formatioune sensibiliséiert ginn, déi sinn an de Couren integréiere kënne fir eng méi fräi Entfale vun de Kanner.

Dauer

4 Joer (2018-2021)

Budget vum Projet : 191.679 €  –

  • 2018 : 46 415,03 €
  • 2019 : 47 363,68 €
  • 2020 : 47 680,20 €
  • 2021 : 50 220,20 €

Ongeféier 6000 Jonker (7 bis 25 Joër) aus der Périphérie vun Koiratégui an déi jonk Scouten aus dem Niger.

Beneficiairen

Vum Communautaire Radio profitéieren ongeféier 30.000 Leit, d.h. all Awunner aus dem Quartier Koira Tegui.

Aktivitéiten

An deene nächste 4 Joer (2018-2021), wäert den Projet :

  • D’Radiossendungen an d’Infrastruktur vum communautairë Radio ënnerstëtzen – den Radio send all Dag vu 06h00 bis 24h00 a verschidden national Sproochen an op Franséisch. D’Sendunge si ganz verschidden (Sensibiliséierung zu verschidden Themen, Museksemissiounen, Sport, Informatioun, Politik, etc.) an d’Awunner am Quartier bedeelegen sech ganz aktiv, mat hiren Aussoen, un der  Qualitéit vun de proposéierte Sendungen
  • E ganze Pak vu Formatioune fir déi Jonk aus dem Quartier un bidden : Informatik, Gesondheet an Ëmwelt, Friddenserzéiung
  • Moderniséierung vun de Koranschoulen ënnerstëtzen
  • D’Ausbildung vun den Educateuren aus dem Centre organiséieren, fir och Kapassitéite vun de Responsabel vun der ONGD ze verstäerken
  • De Fonctionnement a pädagogesch Offer vun der Bibliothéik vum Centre fir déi Jonk aus dem Quartier verbesseren.

 

Merci un Diddeléng Hëlleft fir hir Ënnerstëtzung !