Projet Crepe 2015-2017

Centre de ressources éducationnelles et de promotion des enfants à Mboro, Taïba Ndiaye et Darou Khoudoss

Zu Mboro, enger Gemeng mat ronn 30.000 Awunner, eng 100km nërdlech vun der Haaptstad Dakar ginn et vill Kanner, déi d’Chance net hunn, fir kënnen an d’Schoul ze goen. Dëst ass oft dorop zréckzeféieren, dass si entweder en Handicap hunn, oder dass hir Famille d’Schoulgeld net bezuelen kënnen, oder dass si net am Etat Civil agedroe sinn.

Amplaz a richteg Schoulen ze goen, besichen awer och vill Kanner sougenannte Koranschoulen. Dës Koranschoule sinn traditionell reliéis Schoulen, déi net vum Staat unerkannt ginn an déi just de Koran vermëttelen. D’Kanner  léieren hei weder liesen nach schreiwen.

Lokal Partner

Jeunesse et Développement (JED), ONG des Eclaireuses et Eclaireurs du Sénégal

Zieler

D’Ziel vum Projet CREPE ass et de Kanner aus de Gemenge Mboro, Taïba, Ndiaye a Darou Khoudoss et z’erméiglechen an d’Schoul ze goen. Enger Säits ginn am CREPE selwer Kanner opgeholl an enseignéiert an op der anerer Säit soll déi lokal Gemeinschaft fir d’Wichtegkeet vun der Educatioun sensibiliséiert ginn.

Aktivitéiten

Tëscht 2015-2017 gi folgend Aktivitéiten ëmgesat:

  • D’Scolarisatioun vu Kanner, mam Ziel hinnen eng Educatioun ze bidden an d’Méiglechkeet ze notzen, si rem an de formelle Schoulsystem z’integréieren. Heifir sensibiliséiert de Projet d’Elteren iwwert d’Wichtegkeet vun der Educatioun an si kréie bei den administrativen Demarche gehollef. Am Moment ginn all Joer 180 Kanner an de CREPE an d‘Schoul. Nieft dem Zougang zu de Coursen an dem Bereetstelle vu Schoulmaterial, kréien si och d’Méiglechkeet bei den Dokter ze goen an all Dag eng waarm Moolzecht zou sech ze huelen.
  • D’Sensibiliséierung vun den Elteren: D’Eltere wëssen net ëmmer Bescheed, dass Educatioun e fundamentaalt Recht vum Kand ass an esouguer vum Gesetz virgeschriwwen ass. Am Kader vum Projet ginn Informatiouns- a Sensibiliséierungsversammlungen organiséiert.
  • Duerch de Projet kréien all Joer 250 Kanner an de Koranschoulen d’Chance liesen, schreiwen a rechnen ze léieren. Ausserdeem kritt all Kand e Pätter, bei deen hat heem iesse geet.
  • Déi méi al Schüler, fir déi et ze spéit ass nach an eng staatlech Primärschoul integréiert ze ginn, kënne eng Beruffsausbildung am CIFOP (Centre International de Formation Pratique) ofschléissen. De CIFOP zielt all Joer ronn 75 Schüler.
  • Vakanzenaktivitéiten: De Programm CREVAQ (CREPE Vacances Quartier) bitt all Joer während de Schoulvakanzen eng socio-educativ Betreiung an e schouleschen Appui fir ronn 2500 Kanner un.

Dauer: 3 Joer (2015-2016-2017)

Gesamtbudget: 334 829 €

Budgeten op d’Joer gekuckt:

  • 2015: 117 822 €
  • 2016: 114 289 €
  • 2017: 112 718 €

Beneficiairen: Direkt profitéiere 5850 Kanner; indirekt profitéieren awer all d’Kanner aus de betraffe Gemengen.