Projet Jappoo 2015-2017

Verbesserung vun de Léierkonditiounen an de Schoulen zu Mboro, Darou Khoudoss an Taïba Ndiaye
Lokal Partner

Jeunesse et Développement (JED), ONG des Eclaireuses et Eclaireurs du Sénégal

Zieler

D’Ziel vum Projet JAPPOO ass et d’Educatioun a senger direkter Ëmgéigend ze verbesseren. D’Kanner kréien d’Méiglechkeet weider an d’Schoul ze goen, si profitéiere vun engem ausserschouleschen edukative Suivi, d’Qualitéit vum Enseignement gëtt verbessert an d’Eltere gi fir d’Wichtegkeet vun der Schoul sensibiliséiert.

Donieft ënnerstëtzte mer hei de Radio communautaire „Naiyes FM“, deen d’lokal Bevëlkerung iwwer verschidden Themen an de Beräicher Educatioun an Entwécklung vun der Gemeinschaft informéiert.

Aktivitéiten

Tëscht 2015-2017 gi folgend Aktivitéiten ëmgesat:

 • Verdeele vu Schoulmaterial un defavoriséiert Kanner
 • Baue vun Toiletten, Uleeë vu Gäert an Uplanzen vu Beem bei de Schoulen
 • Ariichte vu 6 Informatikssäll
 • Kanner fir d’Liese begeeschteren duerch: d‘Schafe vun enger mobiller Bibliothéik, Organiséiere vun 12
 • Campe pro Joer fir 100 Kanner zum Thema „Liesen“
 • Abanne vun de Schüler an d’Schoulverwaltung
 • Organiséiere, an Zesummenaarbecht mat de Schüler, vu 15 Plaidoyeren a Sensibiliséirungscampagne, fir esou bei den ëffentlechen Autoritéiten e méi héije Budget ze fuerderen
  Ubidde vu verschiddene Coursen, an de Lycéeën, an de Beräicher Ëmwelt, Kultur, Sciences, Literatur an Theater
 • Zesummenaarbecht tëschent dem Radio „Naiyes FM“ an de Schoulen, zum Beispill duerch d’Abannung vun de Schüler an d’Gestaltung vun de Sendungen

Dauer: 3 Joer (2015-2016-2017)

Gesamtbudget: 314 989 €

Budgeten op d’Joer gekuckt:

 • 2015: 111 545 €
 • 2016: 100 599 €
 • 2017: 102 845 €

Beneficiairen: Eng ronn 5000 Primärschoulkanner, wéi och 350 Jonker aus de betraffe Gemengen, déi net an d’Schoul ginn.